Reklamační řád prodejny Fajtl Cars s. r. o.

Případné reklamace v naší prodejně Fajtl Cars s.r.o. vyřizujeme podle platného znění Občanského zákoníku a podle plného znění Zákona na ochranu spotřebitele (§ 13 zákona č.634/1992Sb. o ochraně spotřebitele).

  1. Pro každou reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu a zaplacení reklamovaného zboží, který slouží také jako záruční list (nebo svědeckou výpověď).
  2. Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli, tj. ode dne uvedeného na dokladu o zaplacení.
  3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním, mechanickým poškozením, nepřípustným nebo jinak neodborným zásahem. Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  4. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  5. Pokud je reklamovaná vada odstranitelná, bude řádně, včas a bezplatně odstraněna. Tato doba nezbytně nutná pro opravu vady se do záruky nepočítá.
  6. V případě, že vadu nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
  7. Dojde-li k výměně, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2017

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

  1. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
  2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.